Hydraulický protlak ocelové nebo betonové chráničky

popř. potrubí s ručním rozpojováním horniny na čelbě

Používá se při protlacích profilů větších než DN 1000, resp. DN 800. Technologie se vyznačuje vysokým procentem ruční práce a je tudíž časově i cenově náročnější. Denní kapacita se pohybuje v rozmezí zhruba  1 - 5m vyraženého protlaku. Využívá se tam, kde jsou složité geologické podmínky, podzemní vedení, která nemohou být bezpečně vytýčena nebo odkryta sondou a hrozilo by jejich poškození. V průběhu realizace je totiž možné přejít na menší profil, vyžaduje-li to překážka na čelbě. Rovněž je v tomto případě možné přejít na jinou technologii. Při rozpojování horniny se velmi často používá trhacích prací a to i v blízkosti ostatních podzemních vedení nebo objektů. Své uplatnění nachází rovněž tam, kde jsou omezeny rozměry pro vybudování startovací jámy, například při napojování rekonstruovaného objektu na stávající sítě, kdy startovací jáma je umístěna v podzemních prostorách budovy. Technologie vyžaduje opěrnou stěnu-blok, kterou je důležité zvláště u dlouhých děl nebo u startovacích jam založených v nesoudržných horninách, ve zvodnělých horninách nebo pod hladinou spodní vody, ověřit statickým výpočtem. Pro zlepšení přenosu tlačné síly se v praxi jeví nejvýhodnější použití zaberaněných ocelových štětovnic, při kterém se využívá jejich vetknutí do únosnějších, spodních vrstev. Při vlastním protlačování nedochází ve většině případů v prostoru před chráničkou k žádnému statickému ani dynamickému namáhání ( s výjimkou případu, kdy je použito trhacích prací ), takže je možné křižování ostatních sítí v jejich bezprostřední blízkosti. Touto metodou lze dosáhnout poměrně vysoké přesnosti okolo 0,5% délky protlaku ( odchylky od projektované osy ). Metoda je zvlášť vhodná při protlacích pro kanalizaci.

Fotogalerie

Rucni_razba.png