Řízené vrtání (mikrotunelování)

HDD – Horizontal Directional Drilling

Je technologií posledního období, vhodná pro zatahování (nikoliv pro protláčení) zejména polyetylenového a ocelového potrubí. V Čechách hojně rozšířené, strojní zařízení umožňuje obsáhnout široké spektrum nasazení v rozsahu do 1000 mm a délkách do 250 m. V zahraničí však byla touto metodou realizována díla průměrů okolo DN 1600 a délky až 2500m. Je vhodná pro většinu geotechnických podmínek, umožňuje prácí pod hladinou spodní vody. Nevhodná je do skalních a čistě štěrkovitých hornin. Zásadní předností této metody je možnost částečně ovládat směr osy protlaku ve všech směrech. Metoda pracuje na principu rozšiřování a současně zatahování výhradně polyetylénového nebo příbuzného, svařovaného potrubí do předem vyvrtaného a bentonitovou suspenzí  zapaženého pilotního vrtu. Touto metodou se zatahují jak chráničky, tak vlastní potrubí vodovodů nebo plynovodů. Metoda většinou nevyžaduje startovací jámu (může začínat i končit na povrchu) ani opěrný blok.

Technologie je nevhodná pro protlaky,  kde je požadována přímá osa protlaku, jako např. kanalizace atd.

Je náročnější na investice do strojního vybavení. Precizní zmapování podzemních vedení a konstrukcí je stejně jako u ostatních metod nevyhnutelné.

MMS – Microtunelling Machine System

Nejpokrokovější technologie pro ukládání inženýrských sítí, která nemá prakticky žádná  technická omezení. Jedná se o zmenšené, trvale řízené, plnoprofilové tunelovací štíty jejichž větší bratři razí např. tunely pražského metra na prodlužované trase metra A do Ruzyně.

Razící štíty jsou vždy navrženy pro konkrétní materiál potrubí, geologické podmínky, hladinu podzemní vody atd. Jako materiál vhodný pro protlačování se používá železobeton,  kamenina, čedič, ocel a sklolaminát, v poslední době pak polymerbeton. Jejich nasazení není proto ekonomicky výhodné pro jednotlivé nebo krátké úseky. Naopak při budování uličních stok kanalizačních potrubí  směle konkurují klasickým metodám: při ukládání do rýhy již od délky okolo 1000m, u ražených štol pak běžně u délky okolo 250m. V aglomeraci „velkého“ Berlina ( Berlín s předměstími, území cca 3600 km2) bylo v touto technologií v letech 2005 – 2009 uloženo celkem 36 800 m kameninového potrubí, v roce 2010 pak celkem 21 300 m kameninového potrubí.

AVN – Automatische Vortriebsmaschine Nassförderung

Nejrozšířenější metoda MMS.  Pro dopravu rubaniny,  od razícího štítu na povrch, se používá vodní dopravy vytěžené zeminy. Vhodné pro průměry od DN 300. Startovací jamy postačí kruhové, průměru okolo 3,0m, délka jednotlivých úseků od 100 do 300. Pro průměry od DN 1000 se požadavky na rozměr startovací jámy zvětšují, součastně roste i délka jednotlivých úseků.

Srdce systému – razící štít, se navrhuje s vrtnou hlavou (Cutting Head) pro různé druhy zemin včetně skalních. Umisťuje se do startovací jámy jako první, před následující kolonu trubek. Zemina na čelbě je rozemílána popřípadě drcena na jemné frakce schopné dopravy kalovými čerpadly s řízeným výkonem. Směr ražby zajišťuje obsluha na PC naváděná laserovým paprskem. Posun sestavy zajišťuje tlačná, hydraulická stanice ve startovací jámě.

Pracoviště se skládá z vlastní startovací jámy, prostoru pro jeřáb, kontejneru s řídící místností a hydraulickou pohonnou jednotkou a prostorem pro vodní a odpadové hospodářství , ve kterém se odděluje oběhová voda a vytěžená zemina. Pracoviště potřebuje přípojku elektrické energie a vody, které lze samozřejmě nahradit elektroagregátem a cisternou s užitkovou vodou.

Vstup do fotogalerie

Rizene_vrtani.png