Bezvýkopové technologie pro renovaci inženýrských sítí ve stávající trase

K těmto technologiím patří zejména bezvýkopové rozrušování stávajícího litinového, betonového nebo kameninového potrubí s následným zatahováním nového, ve většině případů plastového potrubí. Touto metodou je možné zvětšit nevyhovující dimenzi potrubí, opravit nefunkční potrubí mezi sousedními šachtami nebo změnit použitý materiál.

Výkopové práce se pak omezují pouze na otvírku v místě šachet, armatur nebo napojovacích  uzlů. Jako strojní zařízení se využívá alternativy zemních raket s doplňky. Technologie je vhodná zejména pro hustou městskou zástavbu s nepřehlednou situací podzemních vedení. Podmínkou je průchodnost starého potrubí pro vodící lano.

Další metodou je výstavba kanalizačního potrubí z bezhrdlých kameninových trub bez použití trvalých chrániček nebo obetonování. Tato metoda byla v tuzemsku několikrát odzkoušena a rovněž tuzemský výrobce trub splňuje požadavky správců kanalizačních sítí. Technologie umožňuje výrazné snížení nákladů na výstavbu, zejména s narůstající projektovanou hloubkou kanalizačních řadů. Vhodná je rovněž, vzhledem k malým rozměrům strojního zařízení, v kombinaci s raženou stokou pro kanalizační přípojky.

Rovněž metody řízeného mikrotunelování spadají do této kategorie.