Protlačování produkčního potrubí

V rámci vývojového programu našeho střediska byla vyvinuta a odzkoušena technologie protlačování ocelových produkčních trubek pro VTL plynovody. Reagovalo se tím na požadavek investora – vyřešit podchod plynovodu pod komunikací bez vytváření chrániček, do kterých by se následně zatahovalo produkční potrubí. Přínos pro investora je zřejmý: sníží se investiční náklady zhruba o 50% a z provozního hlediska odpadají problémy (a náklady) s údržbou, revizemi objektů EOP, čichaček atd.

Pro vlastní protlak byly navrženy trubky se zesílenou polyetylénovou izolací a vnější ochranou izolací z vláknito-cementové malty.

Pro konkretní stavbu: VTL plynovod DN 200, Bratčice – Ledeč n.S. (investorem byla Českomoravská plynárenská a.s.), byla použita technologie horizontálního beranění s následným hydraulickým zatlačením produkční trubky. Vlastní protlačování sestávalo ze dvou etap:

  1. Zaberanění montážní pažnice – ocelové trubky 273/10. Vzhledem k dostatečné délce „startovací jámy“ mohla být pažnice svařena v celé délce vně startovací jámy před zahájením beranění. To mělo pozitivní vliv na dobu sváření a kvalitu sváru. Po zaberanění požadované délky byla trubka vyčištěna kombinací vody a stlačeného vzduchu.
  2. Ve druhé etapě byla montážní pažnice nahrazena opláštěnou trubkou plynovodu, která byla předem zkrácena na požadovanou délku. Rozdíl na průměrech pažnice a potrubí byl cca 15 mm. Potrubí bylo za pomoci speciálních redukcí nasazeno na zaberaněnou pažnici, bez jakéhokoliv dalšího sváření nebo upevňování a zabezpečeno v ideální ose bylo zatlačováno přímočarým hydromotorem. Došlo tak k nahrazení montážní pažnice, která byla v cílové jámě postupně demontována, produkčním potrubím bez toho, že by protlak zůstal nezapažen.

Při sedmi protlacích o celkové délce 82,0 m, nedošlo u žádné z protlačovaných trub k jakémukoliv poškození trubky nebo její izolace. Produkční potrubí bylo při protláčení namáháno pouze prostým tlakem, ostatní namáhání se ukázalo jako zanedbatelné. Rovněž při napojování trasy plynovodu nebylo zapotřebí žádných víceprací. Průměrná doba realizace činila 1,3 den/protlak, při průměrné délce protlaku 11,7 m.

Je zřejmé, že při aplikaci této metody na větší průměry nebo delší protlaky je možné nahradit technologii horizontálního beranění technologií vrtaného protlaku se šnekovými unašeči, popř. jinou technologií hydraulického protláčení.

Z výše uvedeného je zřejmé, že tato metoda se v brzké době dočká mezi plynárenskými společnostmi většího rozšíření. Využití se rovněž nabízí při výstavbě vodovodů, produktovodů apod. – přednosti v těchto případech nemusí být tak velké.

Podobný případ byl použit naším střediskem při protlačování kameninového potrubí DN 300 na stavbě Pobřežní II. Z nově budovaného obchvatu Karlína byly dešťové vody svedeny čtyřmi, cca 35 m dlouhými protlaky do stávající zděné stoky v ulici Sokolovská. Jako montážní pažnice byla použita ocelová trubka 406/10, beranidlo Grundoram Koloss a jako produkční potrubí byly použity kameninové, bezhrdlé trouby pro protlačování Crea-Dig VA4-1 DN 300 (Keramo Steinzeug) v 2,0m délkách. Vlastní protlačení komplikovaly složité geologické podmínky (zavážky původních Vltavských ramen z 20. let 20 st. se zpevněnými břehy), malé spády stok v řádu ‰ a stávající, odstavený litinový vodovod DN 400 v chodníku Sokolovské ulice, na který se nám podařilo narazit hned 2x.

Záměna pracovní pažnice za produkční potrubí z kameninových trub pak už byla záležitost řádu hodin. Hydraulická souprava TU 1400-32 vlastní konstrukce byla umístěna v prostoru stávající stoky – v místě budoucích revizních šachet. Pracovní pažnice se vysouvala zpět do startovací jámy, kde byla následně demontována včetně zeminy v ní natlačené. Maximální dosažená síla na opěrný blok = maximální tlačná síla na kameninové trouby činila 255 kN, obvykle pak do 150 kN, co činí ¼ povolené tlačné síly.

Vyosení potrubí bylo menší než 50 mm na 30,0m délky a odchylka od projektované osy menší než 4‰.

Stejným způsobem byla zrealizována dešťová kanalizace pod objektem pošty ve Velké Chuchli ( Úřad městské části V. Chuchel) – Crea-Dig DN 200 – 23,0m a kanalizační přípojky pro objekt COPA na Národní ul., Praha 1 (Skanska CZ) - Crea-Dig DN 200 – 8,0m a Crea-Dig DN 300 – 9,0m.