Firemní systém řízení  kvality a ochrany životního prostředí

Společnost Hydrotechnik Praha spol. s r.o. se zabývá prováděním inženýrských staveb, bezvýkopových technologií, výrobou ocelových konstrukcí a obchodní činností .

Vedení společnosti  Hydrotechnik Praha spol. s r.o  tímto vyhlašuje firemní systém řízení, kde jejím hlavním cílem je odborně řídit dopady veškerých činností společnosti tak, aby byli plně uspokojované jakostní požadavky kladené ze strany investorů a odběratelů, byla věnovaná maximální pozornost bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců společnosti při výkonu jejich prací a zároveň se přispívalo k ochraně a zlepšování životního prostředí v souladu a příslušnými platnými legislativními požadavky.

Vedení společnosti se ve svém systému řízení zavazuje:

1. Legislativa
Plnit legislativní předpisy v oblasti systému jakosti, ochrany ŽP a systému bezpečnosti práce při všech činnostech u společnosti.

2. Vstupní stavební materiály
Postupně snižovat spotřebu energií a surovin v souladu s vědeckým a technickým poznáním, zabezpečit jejich ekologickou dopravu, řádné skladování, zpracování a likvidaci obalů. Používat přednostně nové ekologicky šetrné materiály, výrobky a služby. Podněcovat a zvýhodňovat jejich dodavatele.

3. Jakost stavebních prací
Neustále zlepšovat úroveň svých nabízených stavebních prací, soustavně zvyšovat odbornou úroveň zaměstnanců. Vyžadovat od svých zaměstnanců a subdodavatelů dodržování technologické a pracovní kázně, aktivní přístup k ochraně životního prostředí a bezpečnosti práce.

Zvyšovat, udržovat a posilovat důvěru zákazníků a jiných zainteresovaných stran k nabízeným stavebním pracím. Spolupracovat s orgány státní správy, přijímat podněty a vhodné reakce na ně v zavedených systémech řízení

4. Stavební dílo
Zabezpečit řádný úklid a úpravu okolí hotového stavebního díla, bezpečnou a odpovědnou likvidaci zbytkových odpadů před předáním díla zákazníkovi. Poskytovat rady a kde je to potřebné, vzdělávat uživatele staveb, subdodavatele a veřejnost.

5. Zlepšování kvality životního prostředí
Používat stavební materiály, výrobky a technologie ohleduplné k životnímu prostředí. Udržovat pořádek na všech pracovištích, staveništích a příjezdových komunikacích k realizovaným stavbám. Přijetí podmínek pro prevenci a neustále zlepšování ŽP, omezování negativního dopadu prováděných stavebních činností do ŽP, a to z krátkodobého i dlouhodobého hlediska. Nakládat s odpady a zbavovat se jich pouze způsobem stanoveným příslušnou legislativou, ukládat odpad na skládky k tomu určené a pouze osobám majícím k tomu oprávnění

6. Zaměstnanci, odpovědnost a uvědomění
Uplatňovat týmovou práci. Neustále zlepšovat pracovní prostředí. Zvyšovat povědomí , motivaci a vzdělávání u svých zaměstnanců formou školení a výcviku jak v oblasti jakosti prací, ochrany ŽP tak bezpečnosti práce a požární ochraně. Řešit a zohledňovat připomínky zaměstnanců.

7. BOZP + PO
Vytvářet podmínky pro zajištění kvalifikované identifikace nebezpečí, hodnocení pracovních rizik, řízení a snižování rizik na pracovištích společnosti. Tyto pracovní podmínky neustále zlepšovat a zdokonalovat v souladu s požadavky příslušné legislativy. Provádět pravidelné hodnocení stavu BOZP + PO u společnosti

8. Monitoring
Pravidelně monitorovat, měřit a vyhodnocovat své prováděné činnosti s ohledem na jakost poskytovaných stavebních prací a také z hlediska systému EMS a ochrany ŽP jako i systému BOZP+PO.

Zaměstnanci společnosti, všech profesí, na všech pracovištích a na všech řídicích úrovních musí být nositeli vyhlášeného systému řízení a musí jej dodržovat a realizovat při své každodenní práci.

Vedení společnosti bude trvale vytvářet a poskytovat účinnou pomoc při vytváření finančních, materiálních a personálních podmínek, zajištění potřebných školení a výcviku zaměstnanců, včetně motivace zaměstnanců k pochopení, uskutečňování a neustálému zlepšování v oblasti zavedeného systému.

Vedení společnosti se zavazuje pravidelně hodnotit a v případě potřeby aktualizovat tento systém řízení.

Tento systém řízení byl vyhlášen a přijat vedením společnosti Hydrotechnik Praha spol. s r.o., nabývá platnosti a účinnosti dnem 05.01.2012

Za vedení společnosti:

Ing. Pavel Brabec a Ing. Jana Brabcová