Název projektu: Podnikové vzdělávání ve společnosti Hydrotechnik Praha – OPZ 97

Registrační číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013368

Cíl projektu: Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců společnosti Hydrotechnik Praha     a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti.

Popis projektu: Převážná většina školení bude zajišťována externími vzdělávacími subjekty. Tyto kurzy se budou skládat ze školení v oblastech jazykové výuky, IT kurzů, účetních kurzů, kurzů soft skills a technických kurzů, které byly vybrány s ohledem na co nejlepší přínos konkrétních pracovníků. Školenými zaměstnanci budou techničtí pracovníci, zaměstnanci v administrativě i vedoucí pracovníci.  

Doba realizace:  1.10.2019 – 30.9.2021